Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities/Toepasselijkheid

Klant: De (rechts)persoon met wie happyvape.nl een Overeenkomst heeft gesloten.
Producten: De producten die worden aangeboden op de website van happyvape.nl
Website/webwinkel: happyvape.nl
Overeenkomst: De overeenkomst tussen happyvape.nl en de klant op grond van de producten die klant bij happyvape.nl heeft besteld via de webwinkel.

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van onze webwinkel happyvape.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van onze webwinkel worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van onze webwinkel ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen onze webwinkel zijn vrijblijvend en onze webwinkel behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door onze webwinkel. Onze webwinkel is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt onze webwinkel dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s (€) en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden binnen drie dagen na factuurdatum.
3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren, echter na betaling is de bestelling bindend.

Artikel 4. Levering
4.1 De door onze webwinkel opgegeven levertijden zijn indicatief. Wij doen er alles aan om de beloofde levertijden na te komen en dit vindt ook in de overgrote meerderheid van de bestellingen plaats. Wij zijn echter afhankelijk van PostNL voor de levertijden. Overschrijding van de leveringstermijn geeft u daarom geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
4.3 De producten worden verstuurd met PostNL. Enige vertraging of het niet aankomen, dan wel beschadiging van de levering kunnen wij niet voor aansprakelijk worden gesteld. Wel kunnen we samen tot een oplossing komen en zullen wij er alles aan doen om dit te bewerkstelligen. modafinilsupply.org verzendt alle bestellingen onder de 200 euro met reguliere PostNL brievenbuspost zonder track&trace code. Bestellingen boven de 200 euro worden middels een brievenbuspakje verstuurd met track&trace code. Alle bestellingen van ons passen in een brievenbus en hoeft u niet thuis voor te blijven, of voor te tekenen.
4.4 In het geval dat een bestelling door PostNL is zoekgeraakt en er voldoende termijn overheen is gegaan zullen wij de bestelling eenmalig opnieuw verzenden, volledig op onze kosten. Dit is een service die wij aanbieden en geen recht. Bij verdenking van misbruik zullen wij de tweede verzending weigeren.
4.5 Wij zijn niet aansprakelijk voor het foutief of onvolledig invullen van het verzendadres. Wij versturen de bestelling naar het ingevulde verzendadres. Als dit adres foutief is ingevuld dan is dit ons niet te verwijten. Een foutief of onvolledig ingevuld verzendadres komt niet in aanmerking voor een tweede verzending.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan onze webwinkel verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele industriële en eigendomsrechten welke rusten op de door onze webwinkel geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Onze webwinkel garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u onze webwinkel daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, via email gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft onze webwinkel de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Restitutie zal uitsluitend plaatsvinden middels PayPal of bitcoin.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en onze webwinkel, dan wel tussen onze webwinkel en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en onze webwinkel, is onze webwinkel niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van onze webwinkel.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft onze webwinkel ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat onze webwinkel gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan onze webwinkel kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen
10.1 Indien u aan onze webwinkel schriftelijk opgave doet van een adres, is onze webwinkel gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan onze webwinkel schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2 Wanneer door onze webwinkel gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat onze webwinkel deze Voorwaarden soepel toepast.
10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met onze webwinkel in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door onze webwinkel vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 Onze webwinkel is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12. Aanvullende of afwijkende bepalingen
12.1 Alle producten op onze webwinkel zijn bestemd voor gebruikers van 18 jaar en ouder. Bij het plaatsen van een bestelling bevestigt de klant de minimale leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. Bij twijfel wordt om een kopie van het identiteitsbewijs gevraagd. Indien deze kopie niet overhandigd kan worden of indien de naam op het identiteitsbewijs niet overeenkomt met de naam waarmee de klant de bestelling geplaatst is wordt de bestelling geannuleerd.
12.2 Het aanschaffen van producten via deze website geschied geheel op eigen risico. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade welke voortvloeit uit gebruik van geleverde producten.
12.3 U heeft de informatiepagina over het product zorgvuldig doorgelezen en begrepen. Volg alle aanwijzingen over het product die op onze website staan, en neem alle waarschuwingen in acht.
12.4 De klant is persoonlijk verantwoordelijk voor de zorg over de bestelde producten. Bewaar ze op een veilige plaats, buiten bereik van kinderen, huisdieren en mensen met een verlaagd beoordelingsvermogen.
12.8 Wij zijn nooit aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit ander gebruik dan hierboven is genoemd. Bij research gaan wij er derhalve van uit dat u over voldoende kennis beschikt om dit te doen.

Bij eventuele vragen en of opmerkingen, kunt u contact opnemen via de contactpagina.